Juridiskt meddelande

 

Dessa villkor uppdaterades senast den april 11,2018

Vilka vi är och hur man kontaktar oss

Denna webbplats ägs, drivs och underhålls av Kimberly-Clark Corporation på uppdrag av Kimberly-Clark-koncernen (”Kimberly-Clark” eller ”Vi”). Denna webbplats, domännamnet och all källkod samt märkbara komponenter i all media, inklusive men utan begränsning, texter, bilder och ljud är skyddade av immateriella rättigheter som ägs av Kimberly-Clark.

För att kontakta oss klickar du här : https://www.drynites.se/kontakta-oss eller ringer vår kundservicelinje på +45 4436 0606.

Genom att använda vår webbplats accepterar du dessa villkor

Genom att använda vår webbplats bekräftar du att du accepterar dessa användarvillkor och att du samtycker till att följa dem.

Om du inte godkänner dessa villkor ska du inte använda vår webbplats.

Vi rekommenderar att du skriver ut en kopia av dessa villkor för framtida referens.

Det finns andra villkor som kan gälla för dig

Dessa användarvillkor hänvisar till följande ytterligare villkor som även gäller för din användning av vår webbplats:

- Vår sekretesspolicy [https://www.drynites.se/sekretesspolicy.aspx] och Cookie-policy ?,som fastställer villkoren för hur vi behandlar personuppgifter vi samlar in från dig eller som du tillhandahåller oss. Genom att använda vår webbplats samtycker du till sådan bearbetning och du garanterar att alla uppgifter som du tillhandahåller är korrekta. Vår cookie-policy anger information om cookies som används på vår webbplats.

- Vår policy för godtagbar användning https://www.drynites.se/juridiskt-meddelande.aspx,beskriver tillåtna och förbjudna användningar av vår webbplats. När du använder vår webbplats måste du följa denna policy för godtagbar användning.

Det kan hända att vi ändrar dessa villkor

Vi ändrar dessa villkor emellanåt. Kontrollera dessa villkor varje gång du tänker använda vår webbplats för att försäkra dig om att du förstår de aktuella villkoren. [Dessa villkor uppdaterades senast den april 11,2018 [när vi ändrade klausulerna [KLAUSULUPPGIFTER] och [KLAUSULUPPGIFTER].]

Vi kan göra ändringar på vår webbplats

Vi kan uppdatera och ändra vår webbplats emellanåt för att återspegla förändringar i våra produkter, användares behov och affärsprioriteringar. Vi kommer att försöka meddela dig inom rimlig tid före några större förändringar.

Vi kan upphäva eller återkalla vår webbplats

Vår webbplats är tillgänglig kostnadsfritt.

Vi garanterar inte att vår webbplats eller något av dess innehåll alltid kommer att vara tillgängligt eller oavbrutet. Vi kan tillfälligt upphäva, återkalla eller begränsa tillgängligheten för hela eller någon del av vår webbplats på grund av affärs- och operativa skäl. Vi kommer att försöka meddelande inom rimlig tid före sådant eventuellt upphävande eller återkallelse.

Du är även ansvarig för att alla personer som kommer åt vår webbplats via din internetanslutning är medvetna om dessa användarvillkor och andra gällande villkor och att de följer dem.

Du måste förvara dina kontouppgifter säkert

Om du väljer eller är försedd med en användaridentifieringskod, ett lösenord eller någon annan information som en del av våra säkerhetsförfaranden måste du behandla sådan information som konfidentiell. Du får inte avslöja den för någon tredje part.

Vi har rättigheten att inaktivera användaridentifieringskoder eller lösenord, oavsett om de har valts av dig eller tilldelats av oss, när som helst, om du enligt vår rimliga åsikt har underlåtit att följa någon av bestämmelserna inom dessa användarvillkor.

Om du vet eller misstänker att någon annan än du känner till din användaridentifieringskod eller lösenord måste du omedelbart underrätta oss på https://www.drynites.se/kontakta-oss.aspx eller ringa vår kundservicelinje på +45 4436 0606.

Hur du kan använda material på vår webbplats

Vi äger eller innehar licenser för alla immateriella rättigheter på vår webbplats och materialet som publiceras på den. Dessa verk skyddas av upphovsrättslagar och fördrag runtom i världen. Alla sådana rättigheter är förbehållna ensamrätt.

Du kan skriva ut en kopia och ladda ner utdrag av vilken sida som helst från vår webbplats för din personliga icke-kommersiella användning och du kan uppmärksamma andra inom din familj eller vänner om innehåll som publiceras på vår webbplats.

Du får inte ändra pappers- eller digitala kopior av material som du har skrivit ut eller laddat ner på något sätt och du får inte använda några bildmaterial, fotografier, videor eller ljudsekvenser eller någon grafik separat från någon medföljande text.

Vår status (och alla identifierade bidragsgivare) som upphovsmän av innehåll på vår webbplats måste alltid erkännas.

Du får inte använda någon del av innehållet på vår webbplats för kommersiella ändamål utan att erhålla en licens från oss eller våra licensgivare.

Om du skriver ut, kopierar eller laddar ner någon del av vår webbplats i strid med dessa användarvillkor upphör dina rättigheter att använda vår webbplats omedelbart och du måste, efter eget val, återlämna eller förstöra alla kopior på materialet i din ägo.

Annat än vad som anges ovan får du inte kopiera, reproducera, publicera, inrama, lägga upp eller ladda upp, överföra eller modifiera på något sätt hela eller någon del av denna webbplats..

Lita inte på informationen på denna webbplats

Innehållet på vår webbplats tillhandahålls endast för allmän information, utbildning, underhållning och kommunikation. Det är inte tänkt att utgöra råd som du bör lita på. Du måste erhålla professionell eller specialistrådgivning innan du tar eller avstår från några åtgärder på grundval av innehållet på vår webbplats.

Trots att vi gör rimliga ansträngningar för att uppdatera informationen på vår webbplats ger vi inga representationer eller garantier, oavsett om det är uttryckligt eller underförstått, att innehållet på vår webbplats är korrekt, tillförlitligt, fullständigt eller aktuellt, att vår webbplats eller servern/servrarna den befinner sig på är fri(a) från virus.

Vi ansvarar inte för webbplatserna vi länkar till

Där vår webbplats består av länkar till andra webbplatser och resurser som tillhandahålls av tredje part tillhandahålls dessa länkar endast i informationssyfte. Sådana länkar bör inte tolkas som vårt godkännande av de länkade webbplatserna eller informationen som du kan få av dem.

Vi har ingen kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller resurser och du bekräftar och accepterar att vi inte ansvarar för deras tillgänglighet, att vi inte stöder innehållet, ansvarar eller är på något sätt ansvarsskyldiga för innehåll, produkter, tjänster eller andra material på eller tillgängliga från dem eller någon skada eller förlust som du kan ådraga dig i samband med deras användning.

Användargenererat innehåll godkänns inte av oss

Denna webbplats kan innehålla information och material som laddas upp av andra användare av webbplatsen, inklusive till anslagstavlor och chattrum. Denna information och dessa material har inte verifierats eller godkänts av oss. Synpunkterna från andra användare på vår webbplats representerar inte våra åsikter eller värderingar.

Om du vill klaga på information och material som laddas upp av andra användare kontaktar du oss på https://www.drynites.se/kontakta-oss.aspx

Vårt ansvar för förlust eller skada som du åsamkats

Oavsett om du är en konsument- eller en företagsanvändare:

- Vi utesluter inte eller begränsar på något sätt vårt ansvar gentemot dig där det skulle vara olagligt att göra det. Detta inkluderar ansvar för dödsfall eller personskada som orsakats av vår vårdslöshet eller vårdslöshet hos våra anställda, agenter eller underleverantörer samt för bedrägeri eller bedräglig, falsk framställning

Olika begränsningar och undantag av ansvar tillämpas för ansvar som uppstår till följd av produktleveranser till dig, vilket kommer att fastställas i våra Leveransvillkor.

Om du är en företagsanvändare:

- Vi utesluter alla underförstådda villkor, garantier, representationer eller andra villkor som kan gälla för vår webbplats eller något av dess innehåll.

- Vi kommer inte att vara skyldiga dig för några förluster eller skador, oavsett om det är kontrakt, förseelse (inklusive försumlighet), åsidosättande av lagstadgad tull eller på annat sätt, även om det är förutsebart, som uppstår under eller i samband med:

- användning av eller oförmåga att använda vår webbplats; eller

- användning av eller tilltro till innehåll som visas på vår webbplats.

- I synnerhet kommer vi inte hållas ansvariga för:

- förlust av vinster, försäljningar, affärer eller intäkter;

- avbrott i affärsverksamhet;

- förlust av förväntade besparingar;

- förlust av affärsmöjlighet, goodwill eller rykte; eller

- eventuella indirekta eller följdriktiga förluster eller skador.

Om du är en konsumentanvändare:

- Observera att vi endast tillhandahåller vår webbplats för inhemskt och privat bruk. Du godkänner att inte använda vår webbplats för kommersiella eller affärsändamål och att vi inte är skyldiga dig för förlust av vinst, förlust av affärer, avbrott i affärsverksamhet eller förlust av affärsmöjligheter.

- Om defekt digitalt innehåll som vi har tillhandahållit skadar en enhet eller digitalt innehåll som hör till dig och detta orsakas av vårt misslyckande till rimlig omsorg och skicklighet reparerar vi skadan eller betalar dig ersättning. Vi är dock inte ansvariga för skador som du kunde ha undvikit genom att följa våra råd om att tillämpa en uppdatering som erbjuds dig kostnadsfritt eller för skador som orsakades av att du misslyckades med att korrekt följa installationsanvisningarna eller att inneha minsta systemkrav som rekommenderas av oss.

Uppladdning av innehåll till vår webbplats

När du använder en funktion som låter dig ladda upp innehåll till vår webbplats eller kontakta andra användare på vår webbplats måste du följa innehållsstandarderna i vår policy för godtagbar användning [https://www.drynites.se/juridiskt-meddelande.aspx].

Du garanterar att alla sådana bidrag uppfyller dessa standarder och att du kommer vara oss ansvarsskyldig och ersätta oss för eventuella brott mot denna garanti. Detta innebär att du kommer att vara ansvarsskyldig för eventuella förluster eller skador som vi lider till följd av ditt åsidosättande av garantin.

Allt innehåll som du laddar upp till vår webbplats kommer att anses vara icke-konfidentiellt och icke-äganderättsskyddat och Kimberly-Clark är inte ansvarigt för någon användning eller upplysning om detta. Du behåller alla dina äganderättigheter till ditt innehåll men du måste ge oss en begränsad licens att använda, lagra och kopiera innehållet och att distribuera och göra det tillgängligt för tredje part. Rättigheterna du licensierar till oss beskrivs i Rättigheterna du ger oss att använda material du laddar upp.

Vi har också rättigheten att avslöja din identitet till någon tredje part som hävdar att innehåll som lagts upp eller laddats upp av dig till vår webbplats utgör en kränkning av deras immateriella eller integritetsrättigheter.

Vi har rättigheten att ta bort eventuella inlägg som du gör på vår webbplats om vi anser att ditt inlägg inte överensstämmer med innehållsstandarderna inom vår policy för godtagbar användning [https://www.drynites.se/juridiskt-meddelande.aspx].

Du är ensam ansvarig för att säkra och säkerhetskopiera ditt innehåll.

Rättigheter du ger oss till att använda material du laddar upp

När du laddar upp eller publicerar innehåll på vår webbplats eller skickar via e-post ger du oss följande rättigheter och undantag för att använda det innehållet:

- En exklusiv oupphörlig licens för att använda sådant innehåll till vilket ändamål som helst, kommersiellt eller annat, utan ersättning i all media inom alla jurisdiktioner, helt eller delvis, inklusive modifieringar och bearbetningar som inte ändrar innehållets väsentliga karaktär eller att ta bort eller korrigera påståenden om våra produkter.

- Du avstår också till vår förmån alla moraliska rättigheter (eller rättigheter av liknande karaktär) som du nu äger eller åtnjuter eller någonsin skulle kunna äga eller åtnjuta runtom i världen

Vi är inte ansvariga för några virus och du får inte introducera dem

Vi garanterar inte att vår webbplats kommer att vara säker eller fri från buggar eller virus.

Du ansvarar för att konfigurera din informationsteknik, datorprogram och plattform för att komma åt vår webbplats. Du bör använda ett eget virusskyddsprogram

Du får inte missbruka vår webbplats genom att medvetet introducera virus, trojaner, maskar, logiska bomber eller annat material som är illvilligt eller tekniskt skadligt. Du får inte försöka få obehörig åtkomst till vår webbplats, servern där vår webbplats lagras eller någon server, dator eller databas som är ansluten till vår webbplats.

Du får inte angripa vår webbplats via ett angrepp mot beteende eller ett distribuerat angrepp mot beteende. Genom att bryta mot denna bestämmelse skulle du begå ett brott enligt den brittiska lagen om datormissbruk (Computer Misuse Act) 1990 eller motsvarande lagstiftning. Vi kommer att anmäla alla sådana brott till behöriga brottsbekämpande myndigheter och samarbeta med dessa myndigheter genom att avslöja din identitet för dem. I händelse av ett sådant brott upphör din rättighet att använda vår webbplats omedelbart.

Regler om att länka till vår webbplats

Du kan länka till vår webbplats, förutsatt att du gör det på ett sätt som är rättvist och lagligt och inte skadar vårt rykte eller utnyttjar det.

Du får inte upprätta en länk på ett sådant sätt att det föreslår någon form av förening, godkännande eller stöd från vår sida där sådant inte existerar.

Du får inte skapa en länk till vår webbplats på någon webbplats som inte ägs av dig.

Vår webbplats får inte inramas på någon annan webbplats och du får heller inte skapa en länk till någon annan del av vår webbplats än hemsidan.

Vi förbehåller oss rätten att upphäva länkningstillstånd utan föregående meddelande.

Webbplatsen som du länkar i måste i alla avseenden följa innehållsstandarderna inom vår policy för godtagbar användning [https://www.drynites.se/kontakta-oss.aspx].

Om du vill länka till eller använda något av innehållet på vår sida än vad som anges ovan kontaktar du oss genom vårt onlineformulär [https://www.drynites.se/juridiskt-meddelande.aspx].

Vilket lands lagar tillämpas för eventuella tvister?

Om du är konsument, observera att dessa användarvillkor, dess ämnesområde och bildande regleras av brittisk lag. Du och vi är överens om att domstolarna i England och Wales kommer att ha exklusiv jurisdiktion.

Om du är ett företag regleras dessa användarvillkor, dess ämnesområde och bildande (och eventuella avtalsenliga tvister eller påståenden) av brittisk lag. Vi är överens om att domstolarna i England och Wales kommer att ha exklusiv jurisdiktion.

Frivilliga idéer

Kimberly-Clark ser fram emot att ta emot dina kommentarer och svara på dina frågor om våra produkter och vårt företag. Vi söker dock inte, heller kan vi inte acceptera, frivilliga idéer, förslag eller material som berör utveckling, design, tillverkning eller marknadsföring av våra produkter.

Genom att åtlyda denna policy hoppas vi att undvika efterföljande missförstånd med allmänheten som skickar in kommentarer eller idéer om produkter eller koncept som utvecklats av Kimberly-Clarks anställda. Skulle du anställas av Kimberly-Clark utgör inget av materialen som tillhandahålls på denna webbplats en del av eller ett fullständigt anställningsavtal.

Våra varumärken är registrerade

Alla namn, logotyper och varumärken som används på denna sida är antingen Kimberly-Clarks egendom eller har använts med tillstånd. Du har inte tillåtelse att använda dem utan vårt uttryckliga skriftliga godkännande, såvida de inte ingår i materialet du använder som är tillåtet enligt ovanstående villkor.

es.se